Zasady ogólne

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warsztaty i plenery fotografii  krajobrazowej nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 3. „Warsztaty Fotografii Krajobrazowej –  Wiktor Baron Photography” są spotkaniami autorskimi, pobytami w różnych zakątkach Europy, plenerami, kreatywnymi wczasami, a także w niektórych wypadkach zajęciami dokształcającymi i skierowane są do osób zainteresowanych fotografią.
 4. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona zwykle do 12 osób (w niektórych przypadkach jest to mniej lub więcej). Czasami organizujemy warsztaty indywidualne, czasami grupy są nawet 20-osobowe. Jeśli ważna jest dla Ciebie liczebność grupy, a nie podane jest to w programie, dopytaj się mailowo.
 5. Warsztaty fotograficzne prowadzone są przez profesjonalnego fotografa, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służy pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencje swoich czynów.
 6. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w programie. Na warsztatach fotograficznych spotykamy się codziennie wg ustalonego wcześniej planu. Nieuczestniczenie  w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do obniżenia ceny  za warsztaty fotograficzne.

 

Organizator

 1. Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania warsztatów.
 2. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się warsztatów.
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, ewentualne wypadki lub szkody wywołane przez uczestnika pokrywane są w jego zakresie.
 4. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania  i winy umyślnej Organizatora.
 6. Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na stronach internetowych Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, chyba że uczestnik zgodzi się wykorzystać tę wpłatę na poczet przyszłego terminu warsztatów fotograficznych. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu zajęć Organizator poinformuje Uczestników niezwłocznie.

 

Uczestnik

 1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.
 2. Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów.
 3. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z zajęć bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty             za uczestnictwo.
 4. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
 5. Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie baronphotography.eu  oraz na stronach promujących działalność „Warsztaty Fotografii Krajobrazowej”.
 6. Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku podczas Warsztatów.

 

Opłaty

 1. Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia poprzez wiadomość mailową lub przez sklep na stronie baronphotography.eu.
 2. Numer  konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom na ich prośbę.
 3. Uczestnik zobowiązany jest podać w tytule przelewu: termin warsztatów, swoje imię, nazwisko, telefon i adres poczty elektronicznej.
 4. Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany.
 6. Zadatek może być wykorzystany w ciągu trzech miesięcy od wpłaty na inne wydarzenia organizowane przez Wiktor Baron Photography.
 7. Złożenie zgłoszenia lub dokonanie opłaty za kurs lub warsztat równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.