Strony:
Sprzedający: Sklep baronphotography.eu
Nabywca: klient serwisu baronphotography.eu

Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich produktów (wydruki, fotoobrazy, fototapety, akcesoria fotograficzne, itp.) znajdujących się na baronphotography.eu. Natomiast REGULAMIN WARSZTATÓW I KURSÓW FOTOGRAFICZNYCH znajduję się TUTAJ

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego baronphotography.eu jest firma Wiktor Baron FOTOGRAFIA, mieszcząca się przy ul. Kolejowa 7/3 Piwniczna Zdrój, o numerze NIP: 725-193-11-59
 2. Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sklepu Internetowego baronphotography.eu i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.
 3. Zapisy dotyczą wyrobów i towarów zakupionych w serwisie baronphotography.eu
 4. Nabywca zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Oświadczenie Sprzedawcy

 1. Sprzedający oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego na baronphotography.eul opłacone są przez właściciela sklepu baronphotography.eu prawa autorskie do użytych zdjęć i grafik.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Oferowane wyroby są produkowane indywidualnie według zamówień Nabywcy i/lub w razie potrzeby i na życzenie Nabywcy poddawane korekcie. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie baronphotography.eu przez Nabywcę według jego życzeń. Możliwym jest bezpłatne przeskalowanie zdjęcia i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów a kadrowanie przez chwyć i upuść. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą.
 3. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez baronphotography.eu Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 4. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę. Wszystkie podane ceny uwzględniają: opłatę praw autorskich do użytych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik, oraz osobno podany jest koszty wysyłki.
 5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień baronphotography.eu

§ 4 Płatności

 1. Płatność za towary dokonywana jest:- poprzez płatności on-line w systemie PAYU- kurierowi przy odbiorze zamówienia,

  – poprzez RATY PAYU

 2. Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.
 3. baronphotography.eu zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYU

§ 5 Dostawa

 1. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, baronphotography.eu zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
 2. Czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych, który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Zespół baronphotography.eu  dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w jak najszybszym terminie od momentu wysyłki – jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie baronphotography.eu Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
 6. Wysyłka poza granice Polski po konsultacji z baronphotography.eu
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Przy pakowaniu naszych produktów stosujemy staranne zabezpieczania produktu przed transportem. Jeżeli dostarczone towary posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości email lub telefonicznie z serwisem baronphotography.eu
 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości email lub telefonicznie.

§ 7 Rękojmia

 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
 2. baronphotography.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, folii, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 3. Do wykonania oferowanych przez baronphotography.eu wyrobów wykorzystywane są materiały  ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki są wodoodporne , samo płótno nie.
 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, telefonicznie lub pocztą, reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
 5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
 6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie baronphotography.eu wysłać wadliwy wyrób od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że baronphotography.eu ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec baronphotography.eu. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy kupna

 1. baronphotography.eu jest serwisem produkcji na życzenie. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w §5 pkt.7 i §7 pkt 6. nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, obraz na płótnie) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez baronphotography.eu wyroby objęte są  prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów baronphotography.eu
 2. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Bajeczneobrazy.pl wraz z podaniem nazwy baronphotography.eu
 3. W przypadku gdy Nabywca przekazuje do realizacji wyrobu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. baronphotography.eu zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 5 pkt 1.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.